آستین مسدود کننده RFID

  • RFID blocking sleeves

    آستین مسدود کننده RFID

    کارت مسدود کننده RFID / کارت محافظ / دارنده اندازه کارت اعتباری است که برای محافظت از اطلاعات شخصی ذخیره شده در کارتهای اعتباری ، کارتهای بدهی ، کارتهای هوشمند ، مجوزهای RFID و سایر کارتهای RFID از سارقان جیب برقی الکترونیکی استفاده شده است.
    اسکنرهای RFID دستی.